Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

 

Personeelssamenstelling Maria-oord

 

In januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld. In dit Kwaliteitskader is beschreven wat er wordt verstaan onder goede zorg en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten. Om goede zorg te kunnen bieden is voldoende personeel, dat beschikt over de juiste kennis en vaardigheden, nodig.

 

Kwalificatieniveau van zorgverleners


 

In bovenstaande tabel zijn (nog) geen gegevens verwerkt m.b.t. de (para) medische functies. Deze functies worden ingehuurd bij een collega zorginstelling in de directe omgeving, waarmee een contract is afgesloten. Beschikbaarheid van een Specialist Ouderen Geneeskunde en verpleegkundig toezicht is 24 uur per dag gewaarborgd. Daarnaast is er altijd voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig op de verpleegafdeling om de zorg te kunnen waarborgen. Uitgangspunt bij de inzet van personeel is minimaal de norm zoals is afgesproken in de beleidsregels van de Nza. 

 

In 2016 bedroeg voor onze organisatie de totale personele instroom 8,8% en de totale personele uitstroom 7,1%. Voor de branche was dit respectievelijk 4,8% en 5,3%. In 2016 is de uitstroom wat hoger doordat meer medewerkers uitstroomden vanwege hun pensionering. Tevens zijn de getallen vanwege veel kleine contracten meer wisselend.

 

Het ziekteverzuim bedroeg in 2016 6,39%. Het landelijke verzuimpercentage in de branche was 6,34% (excl. zwangerschappen). Een stijging t.o.v. 2015 is veroorzaakt doordat een aantal langdurig, ernstig zieke collega’s. Het overige verzuim is niet erg groot. Dat blijkt ook uit een meldingsfrequentie van 0,48, waar deze landelijk 0,97 is. We zien al jaren dat binnen onze organisatie sprake is van een lage meldingsfrequentie t.o.v. de landelijke getallen. Het verzuimbeleid en de afspraken die daarbij horen worden per kwartaal met de bedrijfsarts doorgenomen. Waar nodig worden SMT-gesprekken gevoerd.

 

Het aantal vrijwilligers neemt  langzaam toe. We hebben nu een vaste groep van een veertigtal vrijwilligers. Zij doen mee binnen al onze zorggeledingen. Ook waren we in 2016 actief met de zogenaamde maatschappelijke stage met leerlingen van het voortgezet onderwijs als vrijwilligers. Zo ondersteunen leerlingen van het Cambreur College vaak de catering van onze activiteiten.

 

We vinden opleiden van groot belang. Naast BBL-plaatsen verzorgen we ook stages voor BOL-leerlingen. In 2017 willen we ook een beperkte aanvang maken met het opleiden van verpleegkundigen niveau 4. Hiermee bieden we ook eigen medewerkers kansen om door te groeien.

 

De nadruk voor medewerkers ligt steeds meer op blijven leren en ontwikkelen, zowel individueel als samen met collega’s en het team. Daarbij is het niet alleen van belang de oude vaardigheden op peil te houden, maar ook nieuwe zorgvragen te kunnen beantwoorden. Als voorbeeld is hier de opleiding te noemen om de cliënt met ‘onbegrepen gedrag’ beter te kunnen  duiden en helpen.

 

Er is een aanvang gemaakt met het opleiden van medewerkers tot GVP’er. Om elkaar meer te kunnen leren, maar ook om te leren hoe dat te doen, hebben een aantal medewerkers de opleiding ‘Train de trainer’ gevolgd. 

 

In een tweejaarlijkse cyclus worden de zogenaamde toetsing Bekwaamheid en Vaardigheden uitgevoerd. Deze toetsing voor de volledige groep verzorgenden en verpleegkundigen heeft in 2016 weer plaatsgevonden.