Organisatie

MISSIE

Maria-oord is een organisatie die op een kleinschalige wijze, dicht bij de cliënt, haar diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen levert. Onze diensten zijn een antwoord op de (zorg)vraag van de klant, die kan wonen en leven in een omgeving waarin men zich thuis voelt, aansluitend bij zijn of haar beleving, waarbij ruimte is voor de eigen (religieuze) leefstijl. Maria-oord is een maatschappelijke onderneming die haar diensten levert aan cliënten in de gemeenten Dongen en Oosterhout.

Respect en aandacht staan daarbij voor ons centraal. Onze dienstverlening is gericht kwaliteit en continuïteit van zorg, innovatief binnen een kleinschalige, flexibele, setting, waar nodig in samenwerking met partners. Maria-oord wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn. Naast ontplooiingsmogelijkheden willen we ook een omgeving bieden waarin met plezier en passie, prestaties geleverd kunnen worden.

VISIE

Ouderenzorg zal steeds meer geleverd worden met als uitgangspunt de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarbij is de cliënt bepalend in zijn ondersteuningsvragen en de invulling daarvan. Steeds meer zal, waar nodig met zijn naasten en zijn omgeving, een persoonlijke, optimale, oplossing geboden worden. Daarbij is nadrukkelijke de eigen rol en regie bij de inhoud van het leven van de cliënt de leidraad bij de dienstverlening, die bij voorkeur in de eigen omgeving plaats vind.

Mantelzorg en hulp in de eigen omgeving maken een buurt/wijkgerichte aanpak in samenhang met gemeentelijke aanpak en regelgeving noodzakelijk. Maria-oord wil daarbij nadrukkelijk een rol nemen in de Dongense samenleving. Vanuit haar achtergrond is Maria-oord onderscheidend in zijn aanbod voor de ouder wordende woonconsument met een toenemende zorg-/servicevraag. In samenhang met de religieuze context van de kloosteromgeving en de aanwezige congregaties is er een specifieke life-style en identiteit van cliënten te noemen, die als doelgroep is te onderscheiden.

Die achtergrond heeft aandacht voor levensbeschouwelijke achtergronden, religie en zingeving, gericht op leven in harmonie met elkaar.

DIENSTVERLENING

Maria-Oord is een organisatie met verpleeghuis met 24 intramurale bedden en 15 VPT-plaatsen. Daarnaast ontvangen extramurale cliënten zorg vanuit Maria-Oord. Het aanbod omvat intramurale verpleging en verzorging aan cliënten met een dementieel syndroom, een Volledig Pakket Thuis (zelfde zorgaanbod als intramuraal maar dan thuis geleverd excl. verblijf), extramurale zorg en dienstverlening.

De activiteiten worden geheel uitgevoerd binnen de kader van de AWBZ met uitzondering van de huishoudelijke verzorging welke plaatsvindt onder de WMO persoonsgebonden budget. Het grootste deel van het zorgaanbod wordt uitgevoerd in het kloostercomplex aan de Hoge Ham te Dongen en in de directe omgeving daarvan in aanleunwoningen. (Para)Medische zorg voor de intramurale cliënten wordt betrokken vanuit de Volckaert.

Voor gedeponeerde jaarverslagen en jaardocumenten verwijzen wij u door naar https://www.jaarverslagenzorg.nl/