NIEUWS

Maria-oord laagste verzuimcijfers in ouderenzorg Nederland

Tijdens de prijsuitreiking op donderdag 14 maart jl. werd bekend dat Maria-oord voor 2018 de eerste plaats op de Vernet Health Ranking heeft behaald. Vernet geeft met een rapportcijfer weer hoe organisaties in de zorgsector presteren op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Dat gebeurt voor vier branches: ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT). Voor die VVT-sector behaalt Maria-oord uit Dongen de eerste plaats voor heel Nederland; het totale rapportcijfer is een 9,9! De berekening is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en de ontwikkeling van het verzuim en de kosten. Maria-oord scoort in de branche aanmerkelijk beter dan het regionale en landelijke gemiddelde. Maria-oord had in 2018 een verzuim van 3,87%, terwijl dit in de regio 7,15% en landelijk 7,12% bedroeg. Kortom; een resultaat om trots op te zijn!

OPEN DAG MARIA-OORD – 16 MAART 2019 van 13.30 uur tot 16.00 uur

Bent u geïnteresseerd in zorg, dagbesteding of wonen bij Maria-oord? Wilt u graag weten welke diensten Maria-oord aanbiedt of wilt u ons als vrijwilliger ondersteunen? Dan verwelkomen we u graag op zaterdag 16 maart 2019 tussen 13.30 uur en 16.00 uur! Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden bij Maria-oord. Er zal tevens een doorlopende presentatie over de nieuwbouwappartementen aan de Bolkensteeg te zien zijn. Bent u nog niet ingeschreven als belangstellende voor de nieuwbouw? Dan kunt u dat tijdens de open dag doen! Zien we u dan?

NIEUW ARTIKEL OVER COMMUNITY CARE DONGEN

Op de website van Waardigheid & Trots is een nieuwe artikel over Community Care Dongen te vinden. In het artikel wordt teruggeblikt op het eerste half jaar van het CCD-project. Nieuwsgierig? Klik dan snel hier om het artikel te lezen!

Maria-oord is onlangs met positief resultaat getoetst door Lloyd’s Register. Wij zijn trots op dit certificaat!

SYMPOSIUM LEREND NETWERK

Samen weet je meer

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is het een vereiste om als zorgorganisatie deel uit te maken van een lerend netwerk. Maar het is meer dan een vereiste, want het is ontzettend interessant en inspirerend om van elkaar te leren. Dat hebben ongeveer 100 medewerkers van Maasduinen, Het Laar, Amaliazorg, ’t Heem, zorgcentrum St. Franciscus en Maria-oord op dinsdag 18 september 2018 ervaren in de Cammeleur in Dongen. Zij namen die dag deel aan het symposium van het lerend netwerk van hun organisatie.

“Waarschijnlijk is het uniek in Nederland dat een lerend netwerk op deze manier bij elkaar komt om de verbinding met elkaar te zoeken”, met deze woorden zette Stijn Kanters, bestuurder van St. Franciscus direct de positieve sfeer neer die de symposiumdag kenmerkte. Comédienne Christel de Laat nam het stokje van hem over en stelde de organisaties en hun bestuurders op een luchtige manier voor aan alle aanwezigen.

Onderzoekend leren

Tijdens drie workshops was er volop ruimte om te leren, vragen te stellen en kennis te delen. Zo vertelde Het Laar samen met de Zorgacademie en ROC Midden-Brabant over de nieuwe manier van opleiden genaamd ‘onderzoekend leren’. Hierbij nemen studenten een onderzoekende houding aan op de werkvloer. Ze kijken bijvoorbeeld wat opvalt in het werk en delen dit met teamleden.

Loketten

Maria-oord vertelde over het project Community Care Dongen. Een landelijk vernieuwend project waarbij kwetsbare ouderen zorg en ondersteuning krijgen over de grenzen van de stelsels heen. Zonder naar diverse loketten te verwijzen, maar waar mensen direct de zorg en ondersteuning krijgen waardoor ze langer thuis kunnen blijven wonen. Want vaak hebben mensen geen extra zorg nodig, maar zijn er andere dingen nodig die opgelost moeten worden waardoor ze langer thuis kunnen wonen.

Sociaal ondernemen

Maasduinen vertelde over ‘sociaal ondernemen’. Een concept waarbij Maasduinen de verbinding zoekt tussen de zorgorganisatie en de hele leefgemeenschap. Weten wat er speelt binnen de gemeenschap, waar behoefte aan is, én daarmee aan de slag gaan. Met een open houding zoeken naar antwoorden die de gemeenschap biedt. Daardoor ontstaan er mooie dingen. Bijvoorbeeld de moestuinen bij Park Vossenberg, waar alle leden van de leefgemeenschap een aandeel in kunnen hebben maar bovendien samen van kunnen genieten. Zo komt het dorp naar de ouderen toe.

Vruchtbaar

Verder was er volop tijd en ruimte gemaakt om contacten te leggen met elkaar. Er werden ervaringen, kennis en contactgegevens uitgewisseld. Aan het begin van het symposium vroeg Christel de Laat wie vrijwillig naar het symposium was gekomen. Er gingen maar een paar handen de lucht in. Aan het einde van de dag werd gevraagd wie interesse had in een vervolg op het symposium. Daarop klonk een volmondig ‘ja’ uit de zaal. De nieuwsgierigheid van de aanwezigen was tijdens de dag geprikkeld, er zijn nieuwe inzichten opgedaan, we hebben nieuwe mensen leren kennen en zijn tot de conclusie gekomen dat we samen meer weten. Al met al een vruchtbaar symposium van een bloeiend lerend netwerk.

In het weekblad Dongen van 28 juni jl. stond een leuk artikel over de Zomercarnaval bij Maria-oord. Veel leesplezier!

START COMMUNITY CARE DONGEN

Met ingang van 1 mei 2018 is Maria-oord gestart  met het Community Care-project.

Community Care Dongen (CCD) is een project voor kwetsbare ouderen in Dongen, die ondanks problemen met het geheugen in combinatie met lichamelijke klachten, mobiliteitsklachten, eenzaamheid en woon- en leefomstandigheden, zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. Het werken binnen CCD  is een sterke wisselwerking tussen formele en informele zorg, binnen een kleinschalige organisatie. Een andere manier van zorgen en ondersteunen, waarbij de cliënt en diens vragen echt centraal staan en er niet meer via meerdere loketten gewerkt wordt. WMO, wijkverpleging en WLZ in één hand en regie, waarbij hulp op maat, afgestemd met de cliënt en omgeving, wordt gegeven. In het kader van CCD wordt er in de nabije toekomst gestart met nieuwbouw van 40 appartementen.  We zijn ervan overtuigd dat de cliënt daarmee beter geholpen wordt, de kwaliteit van leven en zorg verbetert en er een betere aansluiting komt op de privésituatie. Zelforganisatie voor cliënten en onze medewerkers is daarbij het uitgangspunt.

Via onderstaande link komt u bij een artikel van Waardigheid en Trots, waarin wordt teruggeblikt op de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van CCD.

https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/tweede-convenant-domeinoverstijdend-samenwerken-getekend-dongen-krijgt-community-care/

DEMENTIEVRIENDELIJK DONGEN

Hiernaast treft u de uitnodiging voor de startbijeenkomst van ‘Dementievriendelijk Dongen’. Voelt u zich betrokken bij het thema ‘dementie’ en wilt u weten hoe u uw steentje bij kunt dragen aan het creëren van een dementievriendelijk Dongen? Dan is deze bijeenkomst wellicht wat voor u.

ONDERTEKENING CONVENANT CCD

Op 24 april 2018 is er bij Maria-oord te Dongen een overeenkomst getekend tussen Zorgverzekeraar en Zorgkantoor VGZ, de gemeente Dongen en Stichting Maria-oord in aanwezigheid van het ministerie van VWS. Met deze overeenkomst wordt het startschot gegeven voor het nationaal experiment Community Care Dongen en Domeinoverstijgende Samenwerking. Het doel van Community Care is om mensen langer thuis te laten blijven, ter voorkoming van een opname in een verpleeghuis. Daarbij dient de kwaliteit van de zorg en ondersteuning te worden verhoogd, waarbij kwetsbare ouderen terug kunnen vallen op hun omgeving, zo nodig ondersteund door Maria-oord. Waar mogelijk zal dat ook tot vermindering van kosten kunnen leiden. Domeinoverstijgende samenwerking voorziet in een naadloos afstemmen van afspraken tussen gemeente, zorgkantoor en zorgverzekeraar, ondersteund door een leefcoach voor de cliënt. De leefcoach van Maria-oord krijgt de mogelijkheid om over de verschillende wetten en regelingen heen het beste pakket zorg voor de cliënt te regelen. In de overeenkomst is vastgelegd dat zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeente de afhandeling van dat zorgarrangement, door de leefcoach van Maria-oord, ondersteunen. Het project zal gemonitord en geëvalueerd worden door het ministerie van VWS. Op die manier ontstaat een nieuwe manier van werken, waarbij de zorg voor cliënten vanuit één perspectief geregeld wordt en discussie over regels en budgetten voorkomen wordt. De resultaten van dit experiment dienen later mogelijk als uitgangspunt voor nieuw beleid in de ouderenzorg.

Op de foto treft u v.l.n.r.: Rob Kox, manager WLZ VGZ, Piet Panis, wethouder Gemeente Dongen, Albert Vlemmix, Raad van Bestuur Maria-oord.

OPEN DAG GOED BEZOCHT

Ondanks het extreem koude weer kwamen er op zaterdag 17 maart jl. veel inwoners van Dongen en omgeving naar de open dag van Maria-oord.

De hele dag was het een gezellig komen en gaan van belangstellenden die om diverse redenen naar de open dag waren gekomen. Er werden veel vragen gesteld over de mogelijkheden van dagbesteding bij Maria-oord. Er zijn twee vormen van dagbesteding; vanuit Maria-oord en vanuit Thebe. Beide organisaties hebben hun eigen openingstijden, maar werken op het gebied van dagbesteding/activiteitenaanbod nauw samen. Opvallend is dat het niet bij iedereen bekend is dat er in het klooster ook “gewone burgers” welkom zijn bij de dagbesteding.

Velen informeerden naar de stand van zaken wat betreft de nieuwbouwplannen en het project ‘Community Care’. Terwijl andere bezoekers weer vroegen waar zij terecht konden voor het huren van een aanleunwoning in de Schoolstraat. Ook waren er vragen over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Net als bij andere zorginstellingen zijn ook bij Maria-oord vrijwilligers van harte welkom. Bijvoorbeeld voor het verrichten van hand- en spandiensten, hulp bij de maaltijden en koffie/thee momenten, individuele bezoeken brengen aan cliënten of assisteren bij diverse activiteiten.

Anderen kwamen om een andere reden naar de open dag, namelijk voor het vinden van een leuke baan. Ook zij werden ruimschoots geïnformeerd over de mogelijkheden om bij stichting Maria-oord te komen werken of een BBL-opleiding te volgen. Een enkeling kwam zo maar even binnen lopen. Nieuwsgierig om nu eens te ervaren wat er zich precies achter de mooie gevel aan de Hoge Ham afspeelt. Uit hun reacties bleek dat zij zeer verrast waren door de gezellige, warme en huiselijke sfeer die er bij Maria-oord heerst.

OPEN DAG 17 MAART

Maria-oord organiseert tijdens de Week van Zorg en Welzijn een open dag! Op zaterdag 17 maart 2018 bent u tussen 10.00 uur en 17.00 uur van harte welkom op de Hoge Ham 25 in Dongen. Tijdens de open dag kunt u een kijkje nemen in het prachtige kloostergebouw en kennismaken met de medewerkers en vrijwilligers van Maria-oord. Door het bijwonen van een presentatie of door een persoonlijk gesprek komt u alles te weten over verpleeghuiszorg, thuiszorg, logeeropnames en dagbesteding bij Maria-oord. Tevens staan wij klaar om uw vragen te beantwoorden. Zien we u dan?

VERZUIMCIJFERS MARIA-OORD

De verzuimcijfers, ook wel de Vernetcijfers, van 2017 zijn bekend. In één cijfer is te zien waar Maria-oord binnen de branche staat op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. De score van Maria-oord is een 9,3! Daarmee presteert Maria-oord goed op alle verzuimonderdelen en kan zich meten met de besten uit de branche.

INGEZONDEN BRIEF

In het Weekblad Dongen van 30 november 2017 was deze ingezonden brief te lezen. Maria-oord is erg blij met deze spontane blijk van waardering!

WEEK VAN DE EENZAAMHEID – QUIZ BIJ MARIA-OORD

Op 28 september jl. is er in het kader van de ‘Week tegen de eenzaamheid’ een quiz georganiseerd bij Maria-oord. Een vrijwilliger en drie leerlingen van het Cambreur College stonden klaar om te ondersteunen toen de deelnemers binnendruppelden.

De deelnemers werden door middel van loting in groepen verdeeld. Op deze manier was er echt sprake van nieuwe contacten. De samenwerking in de groepen verliep als vanzelf en iedereen was erg enthousiast. Sommige deelnemers hebben de quizvragen zelfs mee naar huis genomen, zodat ze thuis nog eens konden bekijken waar de fouten gemaakt zijn. De winnaars van de quiz ontvingen een kruik met Dongense likeur ‘Hemels genieten’.

Na de quiz konden de deelnemers genieten van een lekkere lunch. Terwijl er gezellig na werd gepraat over de quiz, was de uitspraak ‘zien eten doet eten’ zeker van toepassing.

WEEK VAN DE EENZAAMHEID – NETWERKMARKT IN HET SCHOUW

Van donderdag 21 september t/m zondag 1 oktober 2017 vond de week van de eenzaamheid plaats. Binnen de gemeente Dongen zijn in het kader van deze week diverse activiteiten georganiseerd. In samenwerking met SWOD heeft Maria-oord deelgenomen aan de netwerkmarkt die op 26 september jl. plaatsvond in het Schouw. Geïnteresseerden konden bij onze coördinator Cliëntservicebureau, Nina Laurijsen, terecht met vragen of voor een informatiefolder. Tijdens de netwerkmarkt verzorgde seniorenharmonie Dongen een gezellig koffieconcert. Het was een geslaagde middag.