Wonen, Zorg en Welzijn

Het leveren van verantwoorde en kwalitatief goede zorg vormt de leidraad voor alle medewerkers. Het uitgangspunt voor het wonen, welzijn en de zorgverlening is het individuele zorgplan. Het individuele zorgplan en de geleverde zorg worden vastgelegd in een centraal zorgdossier. In een overeenkomst met de client wordt een zorgovereenkomst gesloten. In deze zorgovereenkomst worden de afspraken vastgelegd met betrekking tot de levering van zorg, begeleiding en of afnemen van diensten. Intramuraal wordt op een integrale wijze multidisciplinair zorg verleend waarbij binnen de instelling nauw wordt samengewerkt met de Stichting de Volckaert te Dongen. Samenwerking met verpleeghuisarts, fysiotherapie, ergotherapie en overige disciplines. Voor de verpleegkundige beschikbaarheid wordt mede gebruik gemaakt van het ambulante team van Stichting de Volckaert.

Met de komst van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is het opstellen van een kwaliteitsjaarverslag een wettelijke verplichting geworden. We moeten als zorgaanbieder verantwoorde zorg leveren. Onder verantwoorde zorg wordt verstaan zorg, wonen en welzijn op een acceptabel niveau. Dit gebeurd op basis van vastgestelde normen.

De zorg moet in ieder geval doeltreffend, doelmatig en zorgvraaggericht worden verleend. Deze zorg moet afgestemd zijn op de reële behoefte en mogelijkheden van de bewoner. De huidige wet- en regelgeving (Kwaliteitswet zorginstellingen, WGBO) verplicht ons de zorgverlening zodanig te organiseren dat Maria-oord zowel kwalitatief als kwantitatief van personeel en materieel wordt voorzien. Maria-oord is verplicht tot een verantwoorde zorgverlening.

Binnen ons kwaliteitsbeleid staat met name het oordeel van onze cliënten centraal. Een belangrijk speerpunt in deze is de bejegening van de cliënten door de medewerkers van de Stichting Maria-oord. Samen met de clientenraad wordt de kwaliteit van de diensten regelmatig besproken.