AANGEPAST BELEID IN VERBAND MET CORONAVIRUS

AANGEPAST BELEID IN VERBAND MET CORONAVIRUS

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar deĀ website van het RIVM.

 

23 juni 2021

Dagelijks krijgen we positieve berichten dat het aantal besmettingen in Nederland verder afneemt. Bij de persconferentie van 18 juni jl. zijn er extra versoepelingen vermeld die vanaf 26 juni a.s. in zullen gaan. Vanaf dat moment gelden de basismaatregelen nog wel.

 

Huis- en tuinkamer weer open

Graag willen we de bewoners en familie weer de gelegenheid geven om samen in de huis-/tuinkamer te verblijven en gezelligheid bij elkaar te zoeken. Daarom hebben we besloten om vanaf 26 juni de huis-/tuinkamer weer te openen voor bewoners en bezoek. We vragen hen wel de richtlijnen van het RIVM op te volgen voor het aantal bezoekers en de onderlinge 1,5 meter afstand te houden tot personen in de huis-/tuinkamer die niet tot de eigen familie behoren. Mondkapje is dan niet verplicht.

N.B. Corona heeft ons geleerd dat veel bewoners het prettig vinden dat het niet te druk is in de huiskamer of tuinkamer. Dat draagt bij aan hun welzijn. Een goed alternatief voor de huiskamer/tuinkamer is, zeker in deze periode, het terras bij de tuinkamer of anders de foyer.

Algemene basismaatregelen en ventileren

Naast de bekende basismaatregelen die blijven gelden als we verder verruimen, is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan het goed ventileren van ruimten waar veel cliƫnten/bewoners samenkomen of medewerkers weer samen gaan vergaderen. Hier wordt door de medewerkers van MO aandacht aan besteed.

Dragen mondneusmasker

Het dragen van een mondneusmasker in de gangen is per direct niet meer nodig voor medewerkers.

Registratie bezoekers

Vanaf 26 juni a.s. is het voor bezoekers niet meer nodig om zich te registreren. Het desinfecteren van de handen blijft verplicht.

 

 

9 maart 2021

Bezoekregeling

Tijdens de persconferentie van maandag 8 maart heeft het kabinet aangekondigd kleine aanpassingen te doen op een aantal bestaande coronamaatregelen. EĆ©n daarvan is aanpassing van het bezoek in verpleeghuizen, omdat een gunstig effect van de vaccinatie tegen het coronavirus te zien is bij de bewoners van verpleeghuizen.

 

Kleine aanpassing voor bezoek

Nu een grote groep bewoners en medewerkers van de verpleeghuizen is gevaccineerd en we het aantal besmettingen zien afnemen, heeft de overheid de bezoekbeperking van maximaal 1 bezoeker per dag opnieuw bezien. De overheid heeft hierbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de risicoā€™s op besmetting en de mogelijke verspreiding van het virus en het effect van de maatregelen op de kwaliteit van leven van de bewoners.

Als in een verpleeghuis de bewoners volledig (twee keer) gevaccineerd zijn, acht de overheid het in de huidige situatie verantwoord om tegemoet te komen aan de wens van de bewoners en naasten om een aanpassing te doen in de bezoekregeling. Er blijft echter altijd een risico op infectie of doorgifte van een besmetting. De aanpassing is een eerste stapje. Het gaat om een kleine aanpassing van de bezoekregeling van maximaal 1 naar maximaal 2 bezoekers per dag. Hierbij is het wel noodzakelijk dat de regels goed nageleefd worden: geen bezoek van personen met corona gerelateerde klachten, de bezoeker gebruikt een mondneusmasker en houdt zich aan de onderlinge afstand van 1,5 meter en de geldende hygiƫnemaatregelen.

 

Wat betekent deze aanpassing voor de verpleegafdeling van Maria-oord?

Als de bewoners volledig ā€“ 2 keer ā€“ in de gelegenheid zijn geweest om zich te laten vaccineren, mogen zij maximaal 2 bezoekers per dag op de eigen kamer ontvangen, mits op de kamer onderling 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

 

Alle andere bestaande maatregelen blijven gelden

Ondanks de aanpassing is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft houden aan de bestaande regels. De regels die gelden op een rij:

De aangepaste bezoekregeling naar maximaal 2 bezoekers per dag gaat per direct in.

Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner.

Het gaat om maximaal 2 bezoekers per dag.

Bezoekers mogen tegelijk komen, mits de ruimte op de kamer groot genoeg is om onderling 1,5 meter afstand te houden.

Bezoekers mogen elkaar in een week afwisselen (het hoeven geen vaste bezoekers te zijn).

Bezoek is niet toegestaan als er sprake is van coronagerelateerde klachten.

Afstand houden blijft noodzakelijk. Ook als iemand gevaccineerd is. Ook op de kamer.

Hygiƫnemaatregelen blijven van toepassing.

Mondneusmasker dragen blijft verplicht.

 

We maken u er attent op dat het bezoekersbeleid kan veranderen als er sprake is van een verdenking of een besmetting op de verpleegafdeling. We vragen om uw begrip en medewerking.

 

9 december 2020 15.30 uur

Bij Maria-oord hebben we enkele weken stevig te kampen gehad met een uitbraak van het coronavirus. Inmiddels zijn we al weer enkele weken vrij van het virus en weer toegankelijk voor derden. Maria-oord is open voor bezoek. Wel dient u zich bij binnenkomst te registreren en als vanzelfsprekend vragen wij u zich aan de landelijke RIVM-maatregelen te houden. Bij COVID-gerelateerde klachten of verdenkingen blijft u thuis.

Vanaf 1 december jl. is er de landelijke richtlijn om een mondneusmasker te dragen in publieke ruimtes. Dit geldt ook voor de bezoekers van Maria-oord. Zij zullen bij binnenkomst een mondneusmasker moeten dragen en het masker tijdens hun bezoek op moeten houden. We hopen dat iedereen zich aan de nieuwe maatregel houdt en hiermee de bewoners/cliƫnten en zichzelf zo veel als mogelijk beschermt tegen het virus.

De medewerkers van Maria-oord dragen gedurende hun werkzaamheden bij de cliƫnt en bewoner een mondneusmasker. Ook tijdens het lopen door de gangen zullen zij een masker dragen.

De dagbesteding is momenteel ondergebracht op locatie De Stormvogels. Wij verwachten hen, zonder tegenslagen, begin januari terug weer op de locatie aan de Hoge Ham.

De refter is enige tijd gesloten geweest voor bezoek van buitenaf. Vanaf maandag 14 december zijn cliƫnten uit de wijk weer welkom om hier de warme maaltijd te gebruiken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over onze afspraken dan vernemen wij dit graag van u via onze receptie, die van maandag tot en met vrijdag te bereiken is van 9.00 uur tot 17.00 uur.

 

24 april 2020 12.00 uur

Stichting Maria-oord doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel verpleeghuiszorgcliƫnten klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van verpleeghuiszorgcliƫnten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen.

Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kunnen wij redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van verpleeghuiszorgcliƫnten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. Ook mag u vragen om inzage, afschrift, rectificatie en het wissen van gegevens. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Maria-oord, mw. Jolanda Nuijten, via 0162-381100 of j.nuijten@mariaoord.nl

 

Maart 2020

We vragen iedereen de richtlijnen zorgvuldig op te volgen om verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te beperken. Volg de voorgeschreven extra hygiƫnemaatregelen:

* Regelmatig je handen wassen. Ga voor praktische tips naar www.rivm.nl/hygiƫne/handen-wassen;
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
* Gebruik papieren zakdoekjes.

 

Heeft u aanvullende vragen? Mail gerust naar info.corona@mariaoord.nl